Logo for University of Iowa Health Care This logo represents the University of Iowa Health Care

Shreyashree Sarkar


Mentor: Sanjana Dayal, Ph.D.
Lab Room: 3160 ML
Lab Phone: (319) 335-7712